สมาคมไทยในเยอรมนี — 26 มิถุนายน 2012
สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี

(Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2012 ในงาน Thailand Health & Beauty Show ที่ Bitec บางนา กรุงเทพ ผู้ประกอบอาชีพนวดไทยและไทยสปา 14 แห่ง ในประเทศเยอรมนีได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ในโครงการนำร่องรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดไทยและไทยสปา ในต่างประเทศ โครงการนำร่องดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสามหน่วยงาน คือสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี กรมสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และนี่คือความสำเร็จขั้นหนึ่งของสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี (Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.) ที่ได้จัดทำ
โครงการขึ้นเพื่อเพื่อนสมาชิก การเดินทางไปร่วมกิจกรรมThailand Health & Beauty Show ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครฟรังฟวร์ทอีกด้วย

ความเป็นมาของสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) โดยเริ่มต้นมาจากการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ประกอบการนวดแผนไทยและผู้ทำธุรกิจไทย สปา ณ วัดธรรมวิหาร เมือง ฮันโนเฟอร์ ประเทศเยอรมนี และได้รับความร่วมมือและประสานงานจากกรมสนับสนนุ การบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แห่งประเทศไทย ในการพบปะครั้งนี้ มีการกำหนดขอบเขตที่จะก่อตั้งหน่วยงานบริหารการดูแลสุขภาพ ที่จะส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น การทำงานของสมาคมตั้งเป้าหมายไปยังผู้สนใจงานอาชีพไทยสปาและการนวดแผนไทยทุกท่านวัตถุประสงค์ของสมาคมคือ

• ส่งเสริมการสปาไทย ทางด้านวิชาการและสนองตอบแนวนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานงานกับสหพันธ์ สมาคม หรือหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกันช่วยเหลือสมาชิกให้ทราบในสิทธิของตนที่พึงได้ต่อหน่วยงานราชการต่อสถาบันทางกฏหมาย และสมาคมต่างๆ

• สนับสนุนให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก เสนอกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นผลกระตุ้นให้เกิดการรักที่จะถนอมสุขภาพ พร้อมสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและมีแนวคิดที่ดีต่อการผ่อนคลายแบบไทย ๆ

• ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการประกอบธรุ กรรมด้านนี้ใหเ้ ปน็ หนึง่ เดยี ว พรอ้ มมกี ารตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานนี้แก่สมาชิก

• ให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางด้านการศึกษา และพัฒนาความรู้ เพื่อยกระดับความรู้และพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพให้ดียิ่งๆ ขึ้น โดยช่วยวางแผนและติดต่อประสานงานระหว่างผู้เรียนและสถาบันการสอนที่ได้รับการยอมรับจากสมาคม

• ช่วยเหลือในการประสานงานและให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างสมาชิกและกับหน่วยงานอื่นๆ

• ต่อต้านการประกอบการที่ทำให้เสียภาพพจน์ของสปาไทยและการนวดแผนไทย

• พร้อมสนับสนุนให้เกิดแนวคิดที่ดีต่อวิชาชีพสปาไทยภายหลังการก่อตั้งสมาคม ทางสมาคมได้นำเสนอกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายแก่เพื่อนสมาชิก อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี เรื่องการประกอบธุรกิจ นวดไทย ไทยสปา ในประเทศเยอรมนี อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดำเนิน การสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) หรือร่วมงานในงานแสดงสินค้าหรืองานฉลองต่างๆ เพื่อมุ่งเน้น นำเสนอภาพพจน์ที่ดีต่ออาชีพนวดไทย ไทยสปา รวมทั้งการพบปะเพื่อนสมาชิกตามเมืองต่างๆ ในโครงการสมาคมสัญจร

สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี
(Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.)
ติดต่อกับสมาคมได้ที่
Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.
Manthana Penzler, Schulgraben 1,
34593 Knuewald Germany
Webseite: http://thai-spa-verband.de/

Related Articles

Share

About Author

(13) ความคิดเห็น

 1. ร้านไหนต้องการพนักงานนวดไทย ติดต่อได้ค่ะ
  สามารถ นวด ไทย นวดสปา นวดเท้า
  อยากไปแบบถูกต้อง ค่ะ
  ติดต่อที่ ID ning_khim or 0819362898

 2. สวัสดึค่ะ
  รบกวนสอบถามค่ะว่าตอนนี้เปืดร้านนวดไทยที่เยอรมัน
  ต้องการพนักงานมาช่วยทำงานเพิ่มเพราะทำคนเดียวไม่ไหวหาพนักงานได้ที่ไหนค่ะ
  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 3. สวัสดึค่ะ
  รบกวนสอบถามค่ะว่า ตอนนี้เปืดร้านนวดไทยอยู่ที่เยอรมันมา 5 ปีแล้วเริ่มต้นต้องทำแบบไหนค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ
  ต้องการนำพี่สาวจากไทยมาทำงานที่เยอรมันแบบถูก
  พี่สาวต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่จะขอวีช่ามาทำงานที่เยอรมันอย่างถูกต้อง และพี่สาวต้องขอวีช่าแบบไหน
  พี่สาวมีประสบการณ์นวดมา 4 ปี มีใบรับรองการนวดระดับ 1 ของกรมแรงงาน
  ต้องนี่พี่สาวกำลังเรียนนวดเพ่ิ่มเติมอีกค่ะ พีสาวมีใบรับรองการเรียนภาษาเยอรมัน ใบ A 1
  แล้วทางที่เยอรมันต้องเตรีมเอกสารอะไรบ้างขอคำแนะนำด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  แต๋ว

 4. A good pair of running or walking shoes and comfortable socks can take help you save time, improve your health
  with home gym workout that’s easy, low-impact, and you don’t have
  to invest too much in. These fitness equipments are
  easily available in online store or in your local market
  and will last in your gym or personal training studio for coming years.
  I’ve been working in a gym setting for sometime now and I’ve seen just about everything you could possibly imagine.

 5. You’re going to be pushing your body and the last thing you need is extra soreness or
  even an injury, because you didn’t take the time to find shoes that fit properly.

  Aside from this you will also be developing an increased
  level of balance, flexibility, coordination, and endurance.
  Breathe in and allow the handles to slowly lower until your arms
  are fully extended.

 6. อยากไปทำงานยุโรป นวดมา5ปีแล้วค่ะ ใครก็ได้ช่วยที

 7. อยากไปทำงานต่างประเทศค่่ะ ทำอย่างไรคีค่่ะ นวดมาแล้ว 2 ปี เคยทำงานทอินเดีย อายุ 26 ปีค่่ะ

  • รับสมัครพนักงานสปา ไม่มีแอบแฝง

 8. อยากไปทำงานนวด แถวยุโรปค่ะ
  นวดมา 6ปีแล้วค่ะ มีใบประกาศค่ะ

 9. อยากได้งานทำคะไปต่างประเทศ ตอนนี้อยู่ประเทศอินเดียคะ

 10. ตอนนี้อยู่เมมืองไมยอยากใปทำงานที่ประเทศเยอรมัน มีใบรับรองการเรียนภาษาเยอรมัน ใบ A 1 จะต้องไปสมัครที่ไหนและทำอย่างไรบ้าง ตอนนี้อายุ 35 ทำงานเกี่ยวกับการนวดแผนไทย มา 5 ปี มีใบรับรองการนวดระดับ 1 และใบรับรองสปาคะ

  • พี่บี สวัสดีจะ น้องเคยมาที่นี้หรือเปล่า มีใบการเรียนที่ไหนจ็ะ ใบผ่านงานที่ไหน เขียนและเล่าความจริงของตัวเองผ่านที่อยู่ข้างบนแล้วกัน ????!!พี่มีเยอะ

 11. สวัสดึค่ะ
  รบกวนสอบถามค่ะว่า ตอนนี้เปืดร้านนวดไทย แต่ต้องการนำพี่สาวจากไทยมาทำงานที่ต่างประเทศ ต้องขอวีซ่าประเภทไหนค่ะ พี่มีประสบการณ์ 3.5 ปี ค่ะ มีใบประกาศของสมาคมนวดไทยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  นันทพร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>