d-magazine

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน

หรือ NTO ก่อตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายที่จะทำงานให้การสนับสนุน
ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพให้กับอาสาสมัครไทย
ที่ทำงานให้การช่วยเหลือคนไทยในต่าง ประเทศอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งการสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ (capacity building)
และถักทอความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม สมาคม และชุมชนไทย
ในประเทศต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดจน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยในต่างแดน  เป็นตัวขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือ
ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยในต่างแดน รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้มีการ
เปลี่ยนเเปลงในระดับนโบาย  อันจะส่งผลดีต่อคนไทย
ในต่างเเดนโดยรวม


การสร้างความเข้มเเข็งของเครือข่ายอาสาสมัครคนไทย
ในเยอรมนี พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้  เพิ่มพูน ทักษะ
เเละศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหา
ให้เป็นระบบโดยมีเครื่องมือคือ นิตยสาร ดี  

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü